Η Εταιρεία μας

Η Αvtech ιδρύθηκε το 2010 με όραμα την τεχνολογική εξέλιξη όχι μόνο στα συστήματα ασφαλείας αλλά και στον τομέα της γεωργίας. Η συνεχής εργασία και εξειδίκευση μεγάλωσαν την όμαδα της Avtech που έχει ως ιδανικά την εξέλιξη και την αξιοπιστία.

Τα ιδανικά της εταιρείας μας, αντικατοπτρίζουν τις αξίες της και αφορούν:

  • Σύγχρονη και υψηλής ποιότητας υλικά & υπηρεσίες
  • Τεχνογνωσία & καινοτομία
  • Ακεραιότητα, σε κάθε εμπορική και μή σχέση και επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
  • Δέσμευση, για δια βίου εκπαίδευση, ανέλιξη & βελτίωση